ἄ̄ριστον

ἄ̄ριστον
Grammatical information: n.
Meaning: `breakfast' (Il.), later taken in the afternoon, s. Athen. 11b ff.
Derivatives: Denom. ἀ̄ριστάω `have breakfast' (Ion.-Att.) with ἀριστητής i.e. who eats twice a day (Hp.).
Origin: IE [Indo-European] [12] *h₂eier- `day, morning'; [287] *h₁ed- `eat'
Etymology: Lit. "early eating", contraction of a locative ἆρι (\< *αἴερ-ι, s. ἦρι) and the zero grade of ἐδ- `eat' (s. ἐσθίω) + το-suffix: *h₂eieri-h₁d-to-; s. Bechtel Lex.
Page in Frisk: 1,140

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • ПИЩА, СТОЛ — •Cibus, 1) у греков. Различие, существовавшее между отдельными гражданами, племенами и государствами, заметно также и в различной роскоши их стола. В то время как спартанцы в своих сисситиях имели в виду только удовлетворение телесной потребности …   Реальный словарь классических древностей

  • Пища —    • Cibus,     I.          У греков.          Различие, существовавшее между отдельными гражданами, племенами и государствами, заметно также и в различной роскоши их стола. В то время как спартанцы в своих сисситиях имели в виду только… …   Реальный словарь классических древностей

  • List of Greek phrases — List of Greek Phrases/ProverbsContents *Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω *See also NOTOC Αα (h)a ;Apolytonic|γεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω: Ageōmetrētos mēdeis eisitō .: Let no one without knowledge of geometry enter . Motto over the… …   Wikipedia

  • CIBUM Veteres quater in die sumere soliti sunt — Prima enim erat matutina ientatio, quam Prandiculum appellavêre prisci; mox Prandium: tum Cena: postremo Comessatio. Quibus apud Graecos responderunt Α᾿κράτισμα vel διανηςτισμὸς, Α᾿ριςτον, Δεῖπονο, Δόρπον: vel secundum Athenaeum, Α᾿κράτισμα,… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • VESPERNA — Veteribus Cena dicta est. Isidor. Orig. l. 20. c. 11. Est autem cena vespertinus cibus, quam antiqui Vespernam dicebant, in usu enim non erant prandta. Sicut Δόρπον veteres Graeci, quod posteriores Δεῖπνον, vocabant. Non minus enim antiquissimi… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • τἄριστον — Ἄριστον , Ἄριστος masc acc sg ἄριστον , ἄριστον morning meal neut nom/voc/acc sg (epic) ἄ̱ριστον , ἄριστον morning meal neut nom/voc/acc sg (attic) ἄριστον , ἄριστος best masc acc sg ἄριστον , ἄριστος best neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἄριστον — morning meal neut nom/voc/acc sg (epic) ἄ̱ριστον , ἄριστον morning meal neut nom/voc/acc sg (attic) ἄριστος best masc acc sg ἄριστος best neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἅριστον — ἄριστον , ἄριστον morning meal neut nom/voc/acc sg (epic) ἄ̱ριστον , ἄριστον morning meal neut nom/voc/acc sg (attic) ἄριστον , ἄριστος best masc acc sg ἄριστον , ἄριστος best neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ὤριστον — ἄριστον , ἄριστον morning meal neut nom/voc/acc sg (epic) ἄ̱ριστον , ἄριστον morning meal neut nom/voc/acc sg (attic) ἄριστον , ἄριστος best masc acc sg ἄριστον , ἄριστος best neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.